נהלי הרשמה וביטול

נהלי הרשמה וביטול

 • כל המנוסח בלשון נקבה משמעו גם בלשון זכר. כל המנוסח בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים. הכל לפי הקשר.
 • כל התייחסות לבצלאל כוונתה למעבדות בצלאל בע"מ ו/או היחידה ללימודי חוץ המשך בצלאל.

 

הרשמה

 • בעת ההרשמה על הנרשמת להעביר פרטים אישיים לרבות שם מלא, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון אישי וטלפון נוסף.
 • הרשמה למסגרת תתאפשר רק לאחר תשלום המקדמה. על הנרשמת למלא את טופס ההתחייבות בתכניות בהן נדרש טופס התחייבות כאמור.
 • מובהר כי הנוכחות בשיעורים הינה אישית בלבד ולא תתאפשר כניסתם של אנשים אשר אינם רשומים. במקרים חריגים יש לפנות למחלקת הרשמה על מנת לקבל אישור מראש ובכתב.

 • התשלום עבור המקדמה יתבצע בתשלום אחד בלבד באשראי או בהעברה בנקאית. התשלום יבוצע מחשבון המשויך לנרשמת או מחשבון של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד.
 • ההשתתפות בקורס/ בתוכנית מותנית בהסדרת התשלום במלואה.
 • הסדרת תשלום עבור קורסים: עד 3 תשלומים באשראי ללא ריבית או בהעברה בנקאית על כל הסכום.
 • הסדרת תשלום עבור מכינת בצלאל: עד 5 תשלומים באשראי ללא ריבית, או בהעברה בנקאית על כל הסכום או באמצעות הפיקדון הצבאי.
 • הסדרת תשלום עבור התוכניות השלמת 300 שעות באומנות/ עיצוב פנים/ עיצוב קרמי:  הינה  בהסדר תשלום כפי שמפורט בכתב ההתחייבות.
 • יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד המועדים המפורטים בכתב ההתחייבות. אי הסדרת התשלום עד המועד המפורט בכתב ההתחייבות ייחשב כביטול חד צדדי.
 • באין כתב התחייבות עבור קורס מסוים, יש לשלם את שכר הלימוד עד שבועיים לפני תחילת הקורס. אי הסדרת התשלום עד שבועיים טרום תחילת הקורס, ייחשב כביטול חד צדדי.
 • יובהר כי בתוכניות בהן יש אפשרות לתשלום בהוראת קבע לא ניתן לבטל באופן חד צדדי את הוראת הקבע ללא ביטול ההשתתפות כמפורט בנהלים להלן. למען הסר ספק, יובהר כי ביטול הוראת הקבע אינו פוטר את המבטלת מתשלום חובות אשר היא עשויה להיות חייבת לבצלאל.
 • ההשתתפות במסגרת מותנית בתשלום מלא של שכר הלימוד.
 • יש להסדיר התשלום עבור המכינה עד שישה שבועות לפני תחילת התוכנית כמפורט בכתב ההתחייבות כולל תשלום באמצעות הפקדון הצבאי.

 

 

ביטול השתתפות

 1. בקשת ביטול ההרשמה/ההשתתפות בקורס ו/או תכנית תוגשבטופס באתר בלבד. לא יתקבלו הודעות טלפוניות ו/או הודעות בדואר האלקטרוני שלא התקבלו באמצעות הטופס באתר.
 2. המועד הקובע לצורך הודעת הביטול הוא מועד שליחת הבקשה בכפוף לאישור קליטה של בצלאל אשר יינתן עד 48 שעות ממועד שליחת הבקשה. על הסטודנטית לעקוב אחר קבלת אישור הקבלה, במקרה בו לא התקבל אישור כאמור לא תחשב ההודעה כהודעת ביטול ועל הסטודנט לפנות לבצלאל לשם בירור.
 3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, לצורך התחשבנות והחזר שכר הלימוד ייראו את הודעת הביטול כנכנסת לתוקפה 48 שעות לאחר שליחתה. כך שהסטודנטית תחויב בתשלום עבור שיעורים שהתקיימו ב- 48 שעות לאחר מועד שליחת הבקשה.
 4. במקרה של ביטול תקבל הסטודנטית דמי החזר בהתאם לקבוע ביחס לכל אחד מהקורסים ו/או התכניות ובהתאם למספר השיעורים שהתקיים בפועל וללא קשר לנוכחות הסטודנטית בהם. דמי הטיפול המנהלי לא יוחזרו בכל מקרה.
 5. דמי הביטול יחושבו על פי שכר הלימוד הכולל שנקבע לקורס ו/או תכנית לרבות דמי הטיפול ולא לפי שכר הלימוד שנקבע. כך, הנחות ו/או הפחתות מסוג אחר לא יחולו לצורך חישוב דמי הביטול.
 6. במקרה של הפסקת לימודים עקבאילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרד בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין ושיקול הדעת לאישור הפסקה כאמור הינו של בצלאל בלבד והסטודנטית לא תוכל להעלות כל טענה במקרה בו בצלאל לא תקבל בקשתה. יובהר כי יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים וכי לא יתקבלו בקשות שהוגשו לאחר 45 ימים מקרות האירוע.
 7. החזר שכר הלימוד, במידה וקיים, יבוצע באותו אופן בו שילם עבור הקורס ויבוצע עד 14 ימי עסקים ממועד אישור הביטול על ידי בצלאל.

נהלי היחידה

 1. מובהר כי הנוכחות בשיעורים הינה אישית בלבד ולא תתאפשר כניסתם של אנשים אשר אינם רשומים. במקרים חריגים יש לפנות למחלקת הרשמה על מנת לקבל אישור מראש ובכתב.

 2. הלימודים ביחידה בכל הקורסים והתוכניות הינם פרונטליים, אלא אם התקבלה הוראה מהרשויות או במקרים חריגים ובהודעה מראש של בצלאל.
 3. חיסורים – החיסורים הינם באחריות הסטודנטית. לא תתאפשר השלמת השיעורים אלא במקרים מיוחדים בהם אישרה בצלאל השלמה כאמור. יובהר כי שיקול הדעת לאישור השלמה יהיה של בצלאל בלבד והסטודנטית לא תוכל להעלות כל טענה בעניין זה.
 4. על הסטודנטית למלא אחר כל המטלות הניתנות במהלך הקורס ו/או התכנית אף אם לא נכחה באילו מהשיעורים שהתקיימו.
 5. אורך שעת לימוד בפועל הינו 60 דקות. עם זאת, לצורך אישור שעות הלימוד יחושבו שעות הלימוד האקדמיות באופן הבא 60 דקות בפועל הן 80 דקות אקדמיות.
 6. סטודנטית הזכאית לתעודה ולא נכחה בשיעור האחרון תוכל לאסוף את התעודה ממשרדי היחידה בתיאום מראש. תעודות לא יישלחו בדואר.
 7. לא ניתן לעבור בין קורסים ו/או תוכניות.
 8. זכאות לתעודה תינתן בכפוף למילוי התנאים המפורטים בכתב התחייבות עליו חותמת הסטודנטית בעת הרישום.

 הריון ולידה (תקף ללימודי תעודה בלבד: עיצוב פנים/ עיצוב קרמי/ השלמת 300 שעות באומנות בלבד)

 • ההוראות החלות על סטודנטיות בהיריון ו/או על סטודנטיות או סטודנט לאחר לידה מפורסמות בקישור שלהלן: הריון ולידה

 

קשר עם הסטודנטית

הודעות הקשורות לקורסים ו/או תכניות (לדוגמא, דחיה, ביטול מידע וכיוצ"ב) ימסרו באמצעות המייל בלבד. באחריות הסטודנטית לוודא כי כתובת המייל שלה מעודכנת במשרדי היחידה ללימודי חוץ והמשך בצלאל ולעדכן את היחידה בכל מקרה של שינוי.

אי-פתיחת קורס או תכנית לימודים
היחידה ללימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס ו/או תכנית עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה.  הודעה על אי פתיחת קורס תמסר עד 7 ימים לפני תחילת הקורס

שינויים בלתי-צפויים 
במקרה של ביטול ו/או דחיה של שיעור יתקיים השיעור במועד נדחה על פי אילוצי בצלאל. לא יינתן כל החזר במקרה בו הסטודנטית לא תוכל להיות נוכחת במועד הנדחה והדבר ייחשב כחיסור.

במקרה בו לא תתאפשר למידה פרונטלית ( בהתאם להנחיות משרד הבריאות/ הנחיות פיקוד העורף ויתר הרשויות הממשלתיות/ עירוניות השונות) יתקיימו הלימודים בלמידה מרחוק (מקוון). במידה ולא יהיה ניתן לקיימם באופן מקוון, ייעצרו השיעורים ויחודשו עם מתן אישור מהרשויות הרלוונטיות לחזור לקיום מפגשים פרונטליים.

קורסים ו/או תוכניות שיועברו במסגרת למידה מרחוק יחשבו כשיעורים מן המניין.

קורסים ו/או תוכניות שלא יהיה ניתן להעבירם במסגרת למידה מרחוק יחודשו בהתאם להנחיות משרד הבריאות/ הנחיות פיקוד העורף ויתר הרשויות הממשלתיות/ עירוניות השונות.

יובהר כי לא יתאפשר ביטול במקרה של דחיה ו/או שינוי שיטת הלימוד במקרה של שינויים בלתי צפויים. הסטודנטים יהיו רשאים לקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששולם בפועל במקרה של ביטול הקורס ובמקרה זה בלבד.

כללי  התנהגות

על הסטודנטיות למלא אחר כללי ההתנהגות המפורטים להלן. בצלאל תהיה רשאית להפסיק לימודיה של סטודנטית אשר תפר הוראות אלה והיא לא תהיה זכאית להחזר דמי הלימוד ו/או כל החזר כספי אחר:

 1. יש לשמור על ניקיון והציוד בכיתות הלימוד.
 2. אין לעשן ו/או לשתות משקאות אלכוהוליים בשטח הכיתות אלא רק במקום בו ישנו שלט המותיר זאת.

הפעולות להלן יחשבו הפרות של כללי ההתנהגות:

 1. אי-ציות להוראות רשויות בצלאל, מוריה או עובדיה, שניתנו על-ידיהם תוך כדי ועקב מילוי תפקידם.
 2. מסירת ידיעה כוזבת בזדון לבצלאל, רשויותיה, מוריה או עובדיה לשם קבלת זכויות בבצלאל הן בקשר ללימודים בבצלאל והן בקשר להטבות כלשהן מטעמה או באמצעותה.
 3. הונאה בבחינות ובעבודות המוטלות על הסטודנט.
 4. הפרת תקנות או הוראות המתייחסות לשימוש בציוד או במתקני בצלאל (לרבות מבניה) המצויים ברשותה או שנעשה בהם שימוש מטעמה ובשמה, השחתתם בזדון או בשוגג או גניבתם.
 5. הפרעה לסדר התקין במוסד.
 6. איחורים ו/או חיסורים בהיקף בלתי סביר וללא הצדקה.
 7. התנהגות שיש בה משום אלימות, לרבות מילולית.
 8. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבוד מוריה או עובדיה של בצלאל ושל סטודנטים אחרים, או הפרעה במילוי תפקידם אם נעשתה בהקשר למעמדם או תפקידיהם של הנפגעים כמורים או כעובדים.
 9. התנהגות שיש בה משום הטרדה מינית.
 10. שימוש בסמים מכל סוג שהוא בכל מתקני בצלאל.
 11. זיהום הסביבה בתחום מתקני בצלאל או במקום אחר, שעה שהסטודנט נוכח או משתמש בהם במסגרת פעילותו כסטודנט בבצלאל.
 12. אי הופעה בפני רשויות המשמעת או סירוב בלתי מוצדק להעיד בפניהן.
 13. מתן עדות שקר או העלמת עדויות רלוונטיות בדיון בפני רשויות המשמעת.

 

נוהל ביטול הרשמה לקורסים ביחידה 

 • מפגש – הינו השיעור הראשון לפי תכנית הלימודים אף אם הסטודנט לא נכח.
 • שכר לימוד – הינו הסכום המלא שנקבע על ידי בצלאל לרבות דמי טיפול מינהלי ולא שכר הלימוד ששולם בפועל

נוהל ביטולים קורסים (בני 9-26 מפגשים)

גובה הקיזוז

מועד קבלת בקשת הביטול

החזר מלא בהפחתה של 50 ₪

עד 14 ימי עסקים לאחר מועד ההרשמה ובתנאי שהביטול ייעשה לכל הפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס

החזר מלא בהפחתה של 100 ₪

עד שבועיים לפני תחילת הקורס

סכום המקדמה ששולמה

במהלך השבועיים לפני תחילת הקורס*

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

אין החזר כספי

מהמפגש השלישי ואילך

 

נוהל ביטול הרשמה מכינות בצלאל 

גובה הקיזוז

מועד קבלת בקשת הביטול

דמי ביטול בגובה 100 ₪

עד 14 ימי עסקים לאחר מועד ההרשמה ובתנאי שהביטול ייעשה לכל הפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת המכינה

דמי טיפול בגובה 180 ש"ח

עד שישה שבועות לתחילת המכינה או עד 1.9 המוקדם מבינהם

סכום המקדמה ששולמה

במהלך ששת ששה השבועות לפני מועד תחילת המכינה כפי שנקבע על ידי בצלאל או עד 1.9 המוקדם מבניהם

ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד

משבועיים לפני תחילת מועד המכינה ועד תום השבוע הראשון 

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד

בשבוע השני ללימודים במכינה

אין החזר כספי

מהשבוע השלישי ללימודים במכינה ואילך 

 נוהל ביטול הרשמה ללימודי תעודה: עיצוב פנים/עיצוב קרמי/ השלמת 300 שעות באומנות

 • בהתאם לכתב ההתחייבות הסכומים בכתב ההתחייבות גוברים

גובה הקיזוז

מועד קבלת בקשת הביטול

דמי ביטול בגובה 100 ₪

עד 14 ימי עסקים לאחר מועד ההרשמה ובתנאי שהביטול ייעשה לכל הפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת התוכנית

דמי טיפול בגובה 250 ש"ח

עד שישה שבועות לתחילת התוכנית או עד 1.9 המוקדם מבינהם

סכום המקדמה ששולמה

שישה שבועות לפני מועד תחילת התוכנית כפי שנקבע על ידי בצלאל או עד 1.9 המוקדם מבניהם

ערך יחסי של שבוע אחד + 10% משכר הלימוד

בשבוע הראשון ללימודים

ערך יחסי של שבועיים + 10% משכר הלימוד

בשבוע השני ללימודים

ערך יחסי של שלושה שבועות + 10% משכר הלימוד

בשבוע השלישי ללימודים

ערך יחסי של ארבעה שבועות + 20% משכר הלימוד

בשבוע הרביעי ללימודים

ערך יחסי של חמישה שבועות + 20% משכר הלימוד

בשבוע החמישי ללימודים

אין החזר כספי

מהשבוע השישי ללימודים ואילך

הירשמו לעדכונים

הירשמו לרשימת התפוצה של בצלאל לימודי חוץ והמשך, לקבלת חדשות, עדכונים והצעות ייחודיות למנויי הניוזלטר שלנו