fbpx

נהלי ביטול והרשמה

נוהל ביטול הרשמה לקורסים ומכינות

מועד קבלת בקשת הביטול

גובה הקיזוז

עד שבועיים לפני תחילת הקורס*

דמי טיפול מנהלי בסך 50 ₪

במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס*

אין החזר על המקדמה

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד

לאחר שלושה מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד

לאחר ארבעה מפגשים או יותר

אין החזר כספי.

נוהל ביטול הרשמה ללימודי תעודה

מועד קבלת בקשת הביטול

גובה הקיזוז

עד חודש לפני תחילת התוכנית

דמי טיפול מנהלי בסך 80 ש"ח

עד שבועיים לפני תחילת התוכנית

10% משכר הלימוד

בשבוע הראשון ללימודים

ערך יחסי של שבוע אחד + 10% משכר הלימוד

בשבוע השני ללימודים

ערך יחסי של שבועיים + 10% משכר הלימוד

בשבוע השלישי ללימודים

ערך יחסי של שלושה שבועות + 10% משכר הלימוד

בשבוע הרביעי ללימודים

ערך יחסי של ארבעה שבועות + 20% משכר הלימוד

בשבוע החמישי ללימודים

ערך יחסי של חמישה שבועות + 20% משכר הלימוד

בשבוע השישי ללימודים

ערך יחסי של שישה שבועות + 20% משכר הלימוד

מהשבוע השביעי ללימודים ואילך

אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.


דגשים והערות

  1. בקשת ביטול ההרשמה / ההשתתפות בקורס תוגש בטופס באתר בלבד
  2. המועד הקובע הנו מועד קבלת אישור הבקשה על- ידי המשרד.
  3. גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד.
  4. סוג נוהל הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא על-פי הסכום ששולם בפועל.
  5. בקורסים הכוללים פחות מ- 12 מפגשים, המועד האחרון לביטול הנו על-פי הטבלה שלעיל או עד שחלף חצי מזמן הקורס –הנמוך מבין השניים.
  6. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרד בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
  7. בקורסים בהם יש ועדת קבלה, שכר הלימוד ישולם מייד לאחר אישור ועדת הקבלה.

לתמיכה: ex.office@bezalel.ac.il

אי-פתיחת קורס או תוכנית לימודים
היחידה ללימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה.

שינויים בלתי-צפויים
במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.

קורונה
התפרצות נגיף הקורונה ואי הוודאות שמתלווה לתקופה זו,
דורשת מאתנו לעשות התאמות על- מנת לשמור בראש ובראשונה על בריאותכם ולאפשר מהלך לימודים תקין.
אי לכך, יתכן כי חלק מתוכניות הלימודים יועברו ללמידה מרחוק או יפוצלו לתקופת זמן ארוכה יותר.
במידה ותתקבל ההחלטה על כך, אנו נעשה זאת מתוך מחויבות לאיכות הוראה הגבוהה ביותר, כמו תמיד.אין ה

הירשמו לעדכונים

הירשמו לרשימת התפוצה של בצלאל לימודי חוץ והמשך, לקבלת חדשות, עדכונים והצעות ייחודיות למנויי הניוזלטר שלנו